کارگردان‌های شاخص مشکلی برای کار در تلویزیون ندارند English